Deutschland online bookmaker http://artbetting.de/bet365/ 100% Bonus.

Download Template for Joomla Full premium theme.

http://bigtheme.net/

STATUT
UDRUŽENJA OFTALMOLOGA U FEDERACIJI BiH

- I -

OPŠTE / OPĆE ODREDBE

Član 1.
Udruženje oftalmologa je stručno i naučno/znanstveno udruženje, koje okuplja ljekare/liječnike u Federaciji Bosne i Hercegovine (u daljem tekstu FBiH), koji se bave zdravstvenom zaštitom očiju i vida.

Član 2.
Naziv udruženja: Udruženje oftalmologa u Federaciji Bosne i Hercegovine (u daljem tekstu Udruženje). Sjedište Udruženja je Klinika za očne bolesti Ul.Bolnička br.25, Sarajevo.

Član 3.
Rad Udruženja je javan i u skladu sa odredbama ovog Statuta i djeluje na području Federacije BiH i šire u skladu sa zakonom.

Član 4.
Udruženje ima svoj pečat i štambilj. Pečat je okrugao sa natpisom: Udruženje oftalmologa u Federaciji Bosne i Hercegovine *Sarajevo*. U sredini pečata je amblem Udruženja. Štambilj je u obliku pravougaonika sa istim tekstom kao i pečat, zatim u slijedećem redu broj i u slijedećem redu "Sarajevo,datum...".

Član 5.
Udruženje ima svojstvo pravnog lica i podliježe obaveznom prijavljivanju nadležnim organima vlasti.

- II -

DJELATNOST I PROGRAMSKI CILJEVI I ZADACI

Član 6.
DJELATNOST:

- Da u cilju što uspješnijeg rada u stručnom i naučnom/znanstvenom domenu, sarađuje/surađuje sa zdravstvenim naučnim/znanstvenim, nastavnim/obrazovnim, humanitarnim i drugim relevantnim organizacijama.

- Da sarađuje/surađuje sa Saborom ljekara BiH kao i Nezavisnim sindikatom ljekara Bosne i Hercegovine i pomaže u ostvarenju prava svog članstva,

- Da aktivno učestvuje/sudjeluje u radu na stručnom i naučnom/znanstvenom usavršavanju svog članstva organizujući/organizirajući i naučne/znanstvene kongrese i sastanke, seminare i predavanja, kao i inicira ordžavanje specijalizovanih tečajeva za usavršavanje iz određenih specijalizovanih područja oftalmologije i oftalmohirurgije.

- Da učestvuje u radu na podizanju zdravstvene kulture stanovništva koristeći i najprikladnije savremene/suvremene metode pored ostalog i sredstva javnog informisanja/informiranja.

- Da preduzima određene mjere u cilju pomoći svojim članovima kod nadležnih organa i institucija u rješavanju njihovih egzistencijalnih problema te da pruža svu moguću pomoć bolesnim i penzionisanim/umirovljenim oftalmolozima.

- Da za potrebe članstva Udruženja izdaje časopis Udruženja.

PROGRAMSKI CILJEVI I ZADACI:

- Da predstavlja oftalmološku specijalnost u stručnim i naučnim/znanstvenim tijelima Sabora ljekara/liječnika Bosne i Hercegovine te da razvija stalnu saradnju/suradnju sa ostalim udruženjima Sabora u područjima zajedničke problematike, a posebno sa Udruženjem hirurga BiH.

- Da sarađuje/surađuje sa državnim organima kada je u pitanju oftalmološka djelatnost.

- Da stalno njeguje i razvija načela ljekarske/liječničke etike i povezanost među svojim članovima,  kao i sa ostalim članovima Sabora.

- III -

ČLANSTVO UDRUŽENJA

Član 7.
Članovi Udruženja su redovni/redoviti i vanredni / izvanredni.

Redovni /redoviti član Udruženja može postati svaki ljekar /liječnik oftalmolog ili specijalizant u Bosni i Hercegovini, koji popuni i svojeručno /vlastoručno potpiše prijavu/pristupnicu. O prijemu za člana odlučuje Upravni odbor Udruženja, odnosno Ogranka ako je formiran.Verifikacija članstva se vrši od strane verifikacione komisije  na prvoj Skupštini Udruženja.

Vanredni /izvanredni članovi mogu biti ljekari/liječnici specijalisti oftalmolozi iz inostranstva/inozemstva odnosno drugi visokokvalifikovani/visokokvalificirani stručnjaci koji sarađuju/surađuju u zdravstvenoj zaštiti očiju i vida.

Počasni članovi mogu biti pojedinci, organizacije i institucije, koje pružaju materijalnu i drugu pomoć/potporu Udruženju u realizaciji njegovih zadataka i obaveza.

Članstvo u Udruženju prestaje istupanjem iz članstva po ličnoj/vlastitoj želji ili smrću ili

Neplaćanjem  članarine najmanje u toku jedne godine, a poslije pismene opomene.

Član 8.
Prava i dužnosti članova Udruženja su:

- Da razvijaju i usavršavaju svoje znanje u struci i nauci/znanosti.

- Da učestvuju na stručnim i naučnim/znanstvenim sastancima i kongresima, seminarima i tečajevima za usavršavanje, te da objavljuju svoje stručne i naučne/znanstvene radove u publikacijama.

- Da se pridržavaju načela medicinske etike.

- Da svojim postupcima i radom ne narušavaju ugled Udruženja, Sabora i ljekarskog/liječničkog poziva.

- Da u međusobnim odnosima ispoljavaju solidarnost i spremnost za pomoć i saradnju/ suradnju u rješavanju stručnih i drugih problema.

- IV -

ČASOPIS UDRUŽENJA

Član 9.
Časopis "Jugoslovenski oftalmološki arhiv" čiji je pokretač, osnivač i izdavač od l. februara 1963 godine Klinika za očne bolesti Medicinskog fakulteta u Sarajevu, a od 1974 godine suizdavač Oftalmološka sekcija BiH bivšeg Društva ljekara BiH i Udruženja oftalmologa Jugoslavije, te sufinansijer SIZ, odnosno Fond nauke BiH Skupština Udruženja oftalmologa u Federaciji BiH prihvata/prihvaća kao svoj časopis sa promjenom naziva u "Oftalmološki arhiv B I H" Sarajevo (skračenica za citiranje Ophthalmol Arh BiH u daljem tekstu Arhiv). Arhiv je stručni i naučni/znanstveni časopis Udruženja oftalmologa u Federaciji Bosne i Hercegovine.

Uredništvo časopisa čine urednici: glavni i odgovorni, zamjenik urednika, tehnički urednik, sekretari, blagajnik i određen broj članova iz Ogranka, koje bira Skupština između više kandidata.

- V -

ORGANI UDRUŽENJA

Član 10.
Skupština i Upravni odbor Udruženja

Udruženje može formirati Ogranke, Sekcije i Komisije. Ogranci se formiraju na teritorijalnom principu (regija, kanton/veležupa ili više njih zajedno), zatim Sekcije prema specijalizovanom užem stručnom  opredjeljenju (npr. oftalmohirurška, ergooftalmološka, oftalmopedijatrijska, strabološkodefektološka, oftalmoneurološka, oftalmoendokrinološka itd.).

Ogranci pored rada u okviru Udruženja aktivno učestvuju u radu podružnica Sabora na svom terenu i kao članovi specijalizovanih Sekcija Udruženja.

Specijalizovane Sekcije Udruženja i pojedini njegovi članovi mogu pristupiti  srodnim Udruženjima i njihovim Sekcijama (napr. članovi Oftalmohirurške Sekcije Udruženju hirurga BiH itd.).

Komisije  mogu biti stalne i povremene formirane za rješavanje određenog problema. Stalne komisije bira Skupština, a povremene Upravni odbor Udruženja.


Član 11.
Skupština  Udruženja

Skupština je najviši organ Udruženja. Ona se sastaje prema potrebi, a obavezno svake četvrte godine kao Izborna Skupština Udruženja.

Skupštinu saziva predsjednik, potpredsjednici ili sekretari/tajnici Udruženja u ime Upravnog odbora. Upravni odbor saziva Skupštinu na vlastitu inicijativu i ako to zatraži najmanje 15 članova ili najmanje dva Ogranka Udruženja.

Skupština se saziva najkasnije mjesec dana nakon postavljanja zahtjeva i mora se objaviti najmanje 15 dana prije održavanja.

Član 12.
Skupštinu čine delegati koje biraju Ogranci Udruženja (jedan delegat na sedam članova). Ako Ogranci nisu formirani, delegati se biraju prema broju članova u pojedinim sredinama, vodeći računa o regionalnoj zastupljenosti, te u tom slučaju delegat može biti biran i na manji broj od sedam članova.

Skupština može raditi i u plenumu, ali u tom slučaju mora biti prisutna/nazočna nadpolovična većina svih redovnih/redovitih članova Udruženja.

Član 13.
Skupština donosi pravosnažne/pravovaljane odluke i zaključke,ako joj prisustvuje nadpolovična većina ukupnog broja delegata ili svih  članova Udruženja.

Skupština bira Radno predsjedništvo, na prijedlog jednog ili više članova, koje vodi rad Skupštine. Predsjedavajući Radnog predsjedništva je jedan od tri člana prema dogovoru ili onaj član koji je dobio najviše glasova.

Skupština bira zapisničara i dva ovjerača/ovjeritelja zapisnika.

Tajno glasanje/glasovanje je obavezno za izborne funkcije u Udruženju (predsjednika, potpredsjednike i članove Upravnog odbora). Za ostale funkcije (Radno predsjedništvo, Komisije, delegati za Skupštinu Sabora i druga Udruženja), glasanje/glasovanje može biti  javno ili tajno. Glasanje/ glasovanje  je tajno ako o tome odluči jedna trećina prisutnih/nazočnih delegata ili svih članova Udruženja.

Član 14.
Skupština Udruženja:

- donosi Statut o radu Udruženja

- bira i razrješava Upravni odbor Udruženja,

- bira Predsjednika i dva potpredsjednika Udruženja,

- utvrđuje programe i plan rada Udruženja,

- utvrđuje visinu članarine koja uključuje i pretplatu na časopis Udruženja,

- odlučuje o osnivanju Ogranaka specijalizovanih Sekcija i Komisija Udruženja,

- odlučuje o prijemu vanrednih/izvanrednih članova Udruženja,

- odlučuje o izboru počasnih članova  Udruženja,

- bira delegate Udruženja u Stručni savjet/Sabora u Savjet "Medicinskog arhiva" u Savjet "Bosanskog oftalmološkog arhiva "(BOAS).

- daje prijedloge i obrazloženja za dodjelu odlikovanja, priznanja i diploma članovima Udruženja.

- daje prijedloge i obrazloženja za izbor svojih članova u članstvo Akademije nauka/ znanosti Bosne i Hercegovine.

- raspravlja i odlučuje o svim drugim aktuelnim pitanjima i problemima koji su stavljeni na dnevni red u okviru svoje nadležnosti prema Statutu Sabora ljekara i Udruženja oftalmologa BiH.

Član 15.
Upravni odbor Udruženja

Dostavlja prijedlog dnevnog reda uz poziv  za Skupštinu, a svaki Ogranak ili grupa od najmanje devet članova Udruženja može  predložiti  stavljanje određene problematike u dnevni red. Skupština utvrđuje dnevni red zasijedanja.

O radu Skupštine vodi se zapisnik koji potpisuje  Predsjedavajući Radnog predsjedništva, zapisničar i ovjerovači/ovjerovitelji zapisnika.

Član 16.
Upravni odbor Udruženja, kao upravno tijelo Udruženja ima slijedeće zadatke:

- Da priprema odluke Skupštine,

- Da sprovodi odluke Skupštine,

- Da organizuje/organizira i sprovodi zadatke Udruženja iz člana 6 Statuta,

- Da vodi administrativno i finansijsko poslovanje Udruženja,

- Da obavještava članstvo o radu Skupštine Udruženja o svom radu i radu tijela Sabora,

- Da se angazuje u sticanju/stjecanju materijalnih sredstava za rad Udruženja i izdavanje časopisa BOA(S).

- Da u okviru dobivenih ovlaštenja od Skupštine i odredbi ovog Statuta djeluje i odlučuje i o ostalim pitanjima iz područja svoje nadležnosti

Član 17.
Upravni odbor broji od 11 do 15 članova, o čemu odlučuje Skupština. Članove Upravnog odbora bira Skupština tajnim glasanjem/glasovanjem između većeg broja  kandidata, pri čemu mora postojati proporcionalna zastupljenost svih Ogranaka ili ako Ogranci nisu formirani, svih većih regija. Kandidata za člana Upravnog odbora može predložiti bilo koji član Skupštine, a kandidatsku listu grupa/skupina od najmanje devet članova Skupštine. Članovi Upravnog odbora  između sebe biraju prvog i drugog sekretara i blagajnika koji zajedno sa predsjednikom i potpredsjednicima čine  sekretarijat/tajništvo Udruženja.

Mandat Upravnog odbora traje četiri godine.

Niko/nitko ne može biti član Upravnog odbora duže/dulje od dva mandata uzastopno, osim glavnog i odgovornog urednika časopisa,koji mogu biti birani i više puta ako to odluči Skupština.

Član 18.
Predsjednik Udruženja predstavlja i zastupa Udruženje. Saziva sjednice Upravnog odbora organizuje/organizira rad Udruženja. Brine se o izvršavanju odluka Skupštine Udruženja. Zajedno sa sekretarom/tajnikom potpisuje službenu dokumentaciju i poštu Udruženja.

U slučaju spriječenosti predsjednika Udruženje predstavljaju i zastupaju potpredsjednici, a ako su i oni spriječeni, onda jedan od članova Upravnog odbora, kojeg ovaj ovlasti.

Član 19.
Sekretar/tajnik Upravnog odbora vodi sekretarijat/tajništvo, brine se za uredno vođenje administracije, čuva arhivu, sastavlja izvještaje o radu za Skupštinu Udruženja i potpisuje uz predsjednika službenu korenspondenciju.

Sakuplja i sređuje izvještaje Ogranaka, Sekcija i Komisija o njihovom radu i prikuplja materijale za sjednice Upravnog odbora. Obavlja i druge dužnosti i zadatke koje mu povjeravaju predsjednik i Upravni odbor.

U slučaju spriječenosti zamjenjuje ga drugi sekretar/tajnik odnosno član Upravnog odbora, koji bude od istoga ovlašten.

Blagajnik se brine o naplati članarine, za vođenje finansijske dokumentacije o svim prihodima i rashodima.

Skupštini Udruženja podnosi izvještaj o novčanom poslovanju i izrađuje prijedlog finansijskog plana.

Prvog i drugog sekretara/tajnika i blagajnika bira Upravni odbor između svojih članova ili ostalih članova Udruženja.

Član 20.
Ogranci Udruženja

Ogranak je stručno tijelo koje osniva Udruženje. Preduslov/preduvjet za osnivanje Ogranka je da okuplja najmanje 15 članova  na određenoj  tetitoriji (regija, kanton/veležupa ili više njih koje su komunikacijski međusobno dobro povezane). Osnivanje Ogranka odobrava Skupština Udruženja  odnosno  Upravni odbor, uz naknadnu potvrdu osnivanja od strane Skupštine Udruženja.

Ogranci nose naziv Udruženja  sa podnazivom Ogranka i nazivom mjesta u kojem je sjedište  Ogranka. Radom Ogranka rukovodi Upravni odbor od tri do pet članova, koje biraju članovi  Ogranka na svom plenumu. Mandat odbora Ogranka traje četiri godine, a članovi mogu biti birani najviše dva mandata uzastopno.

Članovi Upravnog odbora Ogranka biraju  između sebe predsjednika, sekretara/tajnika i blagajnika.

Rad Ogranka je regulisan/reguliran odredbama ovog Statuta. Ogranak može donostiti svoje odluke, zaključke i druge akte koji moraju biti u skladu sa ovim  Statutom.

Član 21.
Specijalizovane Sekcije Udruženja

Specijalizovane (subspecijalističke) Sekcije Udruženja, okupljaju specijaliste oftalmologe koji se bave određenom problematikom zaštite očiju i vida. Osnivanje Sekcija odobrava Skupština Udruženja ukoliko ocijeni  opravdanost njihovog osnivanja  za dalje unapređenje  stručne djelatnosti u određenom području oftalmologije. Preduslov/preduvjet za osnivanje Sekcije je da okuplja najmanje 11 do 15 članova koji se svakodnevno bave određenom oftalmološkom  problematikom (npr. oftalmohirurgijom). Sekcije, kao i pojedini članovi imaju pravo da pristupe  srodnim udruženjima i učestvuju  u njihovom  radu  u skladu sa ovim Statutom, kao i Statutom srodnog udruženja i Sabora  ljekara BiH.

Član 22.
Komisije Udruženja

U cilju uspješnijeg razmatranja i pravovremenog  rješavanja određenih pitanja iz svoje djelatnosti Skupština Udruženja može osnivati odgovarajuće komisije.

Komisije proučavaju određena pitanja iz svog djelovanja te iznose mišljenja i prijedloge Upravnom odboru i Skupštini Udruženja.

Komisije se sastoje od tri do pet članova, a bira ih Skupština ili Upravni odbor.

Članovi komisije sami između sebe biraju predsjednika.

- VI -

IZVORI FINANSIRANJA/FINANCIRANJA

Član 23.
Izvori finansiranja/financiranja su:

- Prihod od članarine.

- Dotacije zdravstvenih, naučnih/znanstvenih, obrazovnih i drugih fondova društvenih organizacija i zajednica, humanitarnih organizacija, farmaceutskih  i drugih firmi/tvrtki.

- Drugi prihodi u skladu sa zakonom.

Svi prihodi stečeni u smislu ovog člana služe isključivo za finansiranje programskih ciljeva i djelatnosti udruženja.

- VII -

ZAVRŠNE I PRELAZNE ODREDBE

Član 24.
Udruženje oftalmologa Bosne i Hercegovine udružuje se u Sabor ljekara Bosne i Hercegovine, a može da pristupi evropskoj i svjetskoj organizaciji oftalmologa i drugim međunarodnim asocijacijama i savjetima, ako za to ispuni uslove.

Stupanjem na snagu ovog Statuta prestaje da važi Statut oftalmološke sekcije BiH od 24.maja 1974.godine.

Ovaj Statut stupa na snagu sa danom usvajanja na Skupštini Udruženja.

 

Datum usvajanja: 22.04.1995.godine

SEKRETAR/TAJNIK INICIJATIVNOG ODBORA  
Dr Suvad Karčić                                                                                       

PREDSJEDNIK INICIJATIVNOG ODBORA
Prim. dr Sabahudin Hodžić